Grzegorz Górski, urodził się 14 grudnia 1961 r. w Toruniu. W 1980 r. ukończył IV Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki i rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Prawa i Administracji na tej Uczelni ukończył w 1985 roku.. Doktoryzował się na Wydziale Prawa i Administracji UMK w 1988 r. Natomiast habilitację uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 1996 r.

W latach 1988 – 1992 pracował w Zakładzie Historii Pomorza Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk.

Od 1997 r. jest Kierownikiem Katedry Historii Państwa i Prawa na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie pracuje od 1994 r. Od 1998 roku jest Dyrektorem Centrum Prawa Amerykańskiego na KUL-u utworzonego wspólnie z Chicago - Kent College of Law.

W latach 2001 - 2005 był kierownikiem Sekcji Ogólnych Nauk o Prawie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Od 1998 r. jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.

W latach 2004 – 2007 był rektorem Szkoły Wyższej Warszawskiej - Collegium Varsoviense.

W latach 2006 – 2008 był dyrektorem Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ w Warszawie.

Prof. G. Górski jest promotorem czternastu obronionych prac doktorskich, uczestniczył też w wielu przewodach doktorskich i habilitacyjnych jako recenzent.

Prof. Górski jest członkiem Towarzystwa Naukowego w Toruniu i Towarzystwa Naukowego KUL, a także członkiem Rady Fundacji Archiwum Pomorskie Armii Krajowej.

Był współzałożycielem i przez wiele lat wiceprzewodniczącym Kolegium Redakcyjnego półrocznika historycznego „Czasy Nowożytne”. Obecnie jest zastępca redaktora naczelnego „Studiów Prawniczych KUL”.

Zorganizował ponad dwadzieścia konferencji naukowych w tym Międzynarodową Konferencję Historyków Prawa w Lublinie w 1999 r. (z udziałem uczonych z czterech kontynentów), Polsko - Ukraińską Konferencję Historyków Prawa w Kazimierzu Dolnym 2000 r. oraz dwie konferencje naukowe w Chicago (USA) wspólnie z Chicago - Kent College of Law, poświęcone przemianom ustrojowym w Polsce i problematyce budowy państwa prawa w Polsce.

Prof. Górski specjalizuje się w najnowszej historii Polski oraz historii ustroju i prawa Polski po 1918 r., a także w historii ustroju i prawa USA i Wielkiej Brytanii.

alJest autorem prawie stupięćdziesięciu monografii i artykułów naukowych. W 1995 r. ukazały się dwa szersze opracowania poświęcone Polskiemu Państwu Podziemnemu : „Administracja Polski Podziemnej 1939 - 1945” oraz „Ustrój Polskiego Państwa Podziemnego 1939 - 1944” (a w 1998 roku drugie wydanie tej książki pod tytułem „Polskie Państwo Podziemne 1939 - 1945”), zaś w 2000 r. praca "Wrzesień 1939. Rozważania alternatywne".

Jest współautorem podręcznika "Historia ustrojów państw" (2001, wspólnie z prof. S. Salmonowiczem) i autorem podręcznika "Historia administracji" (2001). W 2009 roku wydał samodzielnie „Historię ustrojów państw”.

Problematyce amerykańskiej poświęcone były książki : Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych. Od powstania do Wojny Secesyjnej (2002) oraz Sąd Najwyższy USA w latach 1790 – 1930 i Ustrój Państwa Polskiego w XX wieku (2006). W 2006 roku opublikowana została praca poświęcona pracom przygotowawczym w strukturach państwa podziemnego do objęcia Ziem Nowych : Na szlaku Chrobrego, zaś w 2007 roku praca poświęcona ustrojowi Polski w XX Wieku : Polonia Restituta (drugie wydanie w 2009 roku).
W 2009 roku ukazało się przygotowane samodzielnie drugie wydanie Historii ustrojów państw. W 2010 roku opublikowana została monografia Rzeczpospolita polsko – litewska. Historia pierwszej monarchii konstytucyjnej.
Wydawnictwo KUL było edytorem anglojęzycznej wersji monografii poświęconej Polskiemu Państwu Podziemnemu : The Polish Underground State 1939 – 1945 w 2012 roku.
W 2014 roku ukazała się druga, znacznie poszerzona wersja pracy poświęconej wybuchowi II wojny światowej : Wrzesień 1939. Nowe spojrzenie.
Jest współautorem redaktorem wielu wydawnictw zbiorowych.

Obronione prace

Leszek Ćwikła, Sytuacja prawna Kościoła prawosławnego i ludności prawosławnej w Królestwie Polskim oraz Rzeczypospolitej Obojga Narodów do roku 1795.

Marzena Lipska, Urząd ministra spraw wewnętrznych w strukturze konstytucyjnych organów państwa 1918 - 1939.

Marcin Zaborski, Ustrój sądów wojskowych w Polsce w latach 1944 - 1955.

Jakub Piechota, Znaczenie Artykułów Konfederacji 1781 r. dla rozwoju amerykańskiego konstytucjonalizmu.

Waldemar Bednaruk, Trybunał Koronny jako najwyższy sąd szlachecki w Rzeczypospolitej.

Magdalena Soszyńska, Umowy indemnizacyjne na przykładzie umowy pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi.

Andrzej Mazurkiewicz, Regulacje prawne jako narzędzie socjotechniczne w dziejach ustrojowych Rosji od początku XVIII wieku.

Krzysztof Szarek Znaczenie zmian ustrojowo - prawnych dla powstania nowoczesnego państwa bawarskiego.

Katarzyna Maćkowska, Znaczenie konstytucji stanowych dla rozwoju amerykańskiego konstytucjonalizmu.

Tomasz Kotliński, Ustrój adwokatury w II RP.

Katarzyna Antolak, Mediacje sądowe w sprawach cywilnych w amerykańskim systemie prawnym oraz możliwość rozwoju tej formy mediacji w Polsce.

Elżbieta Czyżowska, Ewolucja prawa do swobodnego przepływu osób i jego skutki w aspekcie korzystania z opieki zdrowotnej na terytorium Unii Europejskiej na przykładzie Polski.

Magdalena Butrymowicz, Jurydyczne aspekty powstawania państw Indian w Ameryce Północnej

Waldemar Ziętek, Nacjonalizacja nieruchomości ziemskich na podstawie dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 roku o przeprowadzeniu reformy rolnej

Spis publikacji

1988

 1. Powstanie Administracji Zmilitaryzowanej ZWZ/AK pod nazwą "Teczka", Studia Historyczne, Kraków 1988 Nr 3, s. 441 - 458.
 2. Służba wojskowa kobiet w ZWZ/AK. Dzieje Najnowsze, Warszawa 1988 Nr 1. s. 121 - 142.
1989
 1. Dolny Śląsk w planach Komendy Głównej ZWZ/AK, Sobótka, Wrocław 1989 Nr 2, s. 269 - 279,
 2. Recenzja : Z. Walter - Janke, W Armii Krajowej na Śląsku, Studia Historyczne, Kraków 1989 Nr 4, s. 655 - 657.
 3. Krajowa Rada Ministrów w czasie Powstania Warszawskiego, Przegląd Powszechny Warszawa 1989 Nr 7-8, s. 99 - 116.
 4. Katyń. Przegląd Powszechny, Warszawa 1989 Nr 5, s. 167 - 179.
 5. Ziemie Zachodnie i Północne w planach Komendy Głównej ZWZ/AK i Delegatury Rządu RP na Kraj. Dzieje Biura Zachodniego i Wojskowej Administracji Ziem Nowych w latach 1940 - 1944, Sobótka, Wrocław 1989 Nr 3, s. 381 - 407.
 6. Prusy Wschodnie w koncepcjach ZWZ/AK, Komunikaty Warmińsko - Mazurskie, Olsztyn 1989 Nr 1 - 4, s. 115 - 118.
 7. Recenzja : P. M. Lisiewicz, W imieniu Polski Podziemnej, Czasopismo Prawno - Historyczne, Poznań 1989 Nr 1, s. 196 - 199.
1990
 1. Administracja Zmilitaryzowana ZWZ/AK - "Teczka" w latach 1941 - 1943, Studia Historyczne, Kraków 1990 Nr 3-4, s. 463 - 477.
 2. Pomorska Okręgowa Delegatura Rządu w latach 1941 - 1945 - "Zatoka", [w:] Walka podziemna na Pomorzu w latach 1939 - 1945. W 50-tą rocznicę powstania SZP, Toruń 1990, s. 185 - 201.
 3. Administracja Polskiego Państwa Podziemnego w latach 1943 - 1944, Przegląd Powszechny, Warszawa 1990 Nr 9, s. 295 - 311.
 4. Pomorska Okręgowa Delegatura Rządu w latach 1941 - 1945, Zapiski Historyczne, Toruń 1990 Nr 2-3, s. 41 - 53.
1995
 1. Administracja Polski Podziemnej w latach 1939 - 1945. Studium historyczno - prawne, Toruń 1995, s. 337.
 2. Ustrój Polskiego Państwa Podziemnego 1939 - 1945. Studium historyczno - prawne, Lublin 1995, s. 346.
1996
 1. Czasy Nowożytne, tom I Toruń 1996 - redakcja
 2. Działalność Okręgowych Delegatur Rządu RP w Warszawie i województwie warszawskim w latach 1941 - 1944, Roczniki Nauk Prawnych, Lublin 1996 Tom VI, s. 109 - 118.
 3. Likwidacja struktur Polskiego Państwa Podziemnego w latach 1944 - 1945, Czasy Nowożytne, Toruń 1996, Tom I, s. 11 - 22.
1997
 1. Czasy Nowożytne, tom II Toruń 1997 - redakcja
 2. Czasy Nowożytne, tom III Toruń 1997 - redakcja
 3. Rada Narodowościowa przy Delegacie Rządu RP na Kraj (Październik 1943 - Lipiec 1944), Roczniki Nauk Prawnych, Lublin 1997, Tom VII, s. 153 - 162.
1998
 1. Historia et ius. Księga pamiątkowa ks. Prof. Henryka Karbownika, Lublin 1998. - redakcja
 2. Czasy Nowożytne, tom IV Toruń 1998 - redakcja
 3. Czasy Nowożytne, tom V Toruń 1998 - redakcja
 4. Początki Okręgowej Delegatury Rządu, Zapiski Historyczne, Toruń 1998 Nr 3 - 4, s. 73 - 90.
 5. Postulaty Sił Zbrojnych pod adresem Administracji Zastępczej z 1941 r., Czasy Nowożytne, Toruń 1998 Tom IV, s. 225 - 255.
 6. O ziemiach zachodnich i północnych w pracy polskiego podziemia 1939 - 1945. Artykuł recenzyjny o pracy M. Dymarskiego, Ziemie postulowane (ziemie nowe) w programach i działaniach polskiego ruchu oporu 1939 - 1945, Czasy Nowożytne, Toruń 1998 Tom IV, s. 201 - 212.
 7. Odbudowa polskiej administracji publicznej w latach 1914 - 1919, Czasy Nowożytne, Toruń 1998, Tom V, s. 29 - 38.
 8. Czy tak wyglądały początki sowietyzacji Kresów Wschodnich ? Artykuł recenzyjny z pracy A. Sudoła, Początki sowietyzacji Kresów Wschodnich. Jesień 1939, Czasy Nowożytne, Toruń 1998, Tom V, s. 171 - 176.
 9. Stan badań nad Polskim Państwem Podziemnym [w:] Polskie Państwo Podziemne na Pomorzu 1939 - 1945. Dyskusja nad konspektem monografii, Toruń 1998, s. 29 - 32.
 10. Głos w dyskusji nad konspektem monografii [w:] Polskie Państwo Podziemne na Pomorzu 1939 - 1945. Dyskusja nad konspektem monografii, Toruń 1998, s. 65, 69 - 74.
 11. Polskie Państwo Podziemne a Europejski Ruch Oporu w latach 1939 - 1945 [w:] Historia et ius. Księga pamiątkowa ks. Prof. Henryka Karbownika, Lublin 1998, s. 201 - 213.
 12. Dwie konstytucje kwietniowe. Roczniki Nauk Prawnych, Lublin 1998, Tom VIII, s. 263 - 271.
 13. Polska Partia Robotnicza a Polskie Państwo Podziemne. Ekspertyza dla Urzędu dla Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. 1998
1999
 1. Polskie Państwo Podziemne 1939 - 1945. (II wydanie rozprawy habilitacyjnej), Toruń 1999, s. 230.
 2. Polskie Państwo Podziemne - Polish Underground State [S. Salmonowicz, M. Ney - Krwawicz, G. Górski], Warszawa 1999, s. 240.
 3. Polski wymiar sprawiedliwości 1939 - 1945 [w:] Dzieje wymiaru sprawiedliwości, Koszalin 1999, s. 339 - 356.
 4. Kształtowanie się nowego ustroju w Polsce w latach 1944 - 1952, Czasy Nowożytne, Toruń 1999, Tom VI, s. 17 - 26
 5. Ludność Pomorza Gdańskiego wobec Niemieckiej Listy Narodowej (NLN) w latach 1942 - 1943 w świetle raportu emisariusza Delegatury Rządu RP na Kraj, Zapiski Historyczne, Toruń 1999 Nr 2, s. 131 - 144.
 6. O problemie tożsamości i ciągłości prawnomiędzynarodowej państwa polskiego, Państwo i Prawo, Warszawa 1999 Nr 7, s. 71 - 75.
 7. Początki Polskiego Państwa Podziemnego [w:] Niepodległość i Pamięć, Warszawa 1999 Nr 2(15), s. 127 - 136.
 8. Polskie Państwo Podziemne na tle okupowanej Europy [w:] S. Salmonowicz, M. Ney - Krwawicz, G. Górski, Polskie Państwo Podziemne - The Polish Underground State, Warszawa 1999, s. 107 - 116.
 9. The Polish Underground State against the background of Occupied Europe [w:] S. Salmonowicz, M. Ney - Krwawicz, G. Górski, Polskie Państwo Podziemne - The Polish Underground State, Warszawa 1999, s. 224 - 233.
 10. Introduction [w:] S. Salmonowicz, M. Ney - Krwawicz, G. Górski, Polskie Państwo Podziemne - The Polish Underground State, Warszawa 1999, s. 119 - 122.
 11. Problematyka bezpieczeństwa publicznego w pracach PPP, Czasy Nowożytne, Toruń 1999 Tom VII, s. 155 - 162.
 12. Czy komunizm był systemem ludobójczym. Kilka refleksji na marginesie "Czarnej Księgi Komunizmu", Czasy Nowożytne, Toruń 1999 Tom VIII, s.117 - 123.
 13. Losy nauczycieli akademickich Wydziału Prawa KUL w okresie II wojny światowej [w:] Prawo, kultura, uniwersytet. 80 lat ośrodka prawniczego KUL, Lublin 1999, s. 51 - 56.
 14. Podziemie cywilne czyli o Delegaturze Rządu RP na Pomorze (Rozdział 4), [w:] Polskie Państwo Podziemne na Pomorzu w latach 1939 - 1945, Toruń 1999, s. 77 - 88.
 15. Społeczeństwo Pomorza wobec polityki okupanta (Rozdział 6), [w:] Polskie Państwo Podziemne na Pomorzu w latach 1939 - 1945, Toruń 1999, s. 113 - 121.
 16. Bohaterowie czyli kto tworzył PPP na Pomorzu (Rozdział 7) [w:] Polskie Państwo Podziemne na Pomorzu w latach 1939 - 1945, Toruń 1999, s. 123 - 128.
 17. Stefan Korboński we władzach PPP [w:] Polska w Europie. Doroczny wykład im. S. Korbońskiego, Częstochowa 1999, s. 15 - 23.
 18. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych w latach 1790 - 1801, Roczniki Nauk Prawnych, Lublin 1999, Tom IX z. 1, s. 43 - 54.
 19. Konferencja o przeobrażeniach w prawie w XIX wieku, Czasopismo Prawno - Historyczne, Poznań 1999, z. 1- 2, s. 527 - 528.
 20. Kobiety w Pomorskiej Okręgowej Delegaturze Rządu [w:] Służba Polek na frontach II wojny światowej, Część 3, Toruń 1999, s. 195 - 201.
 21. Czasy Nowożytne, tom VI Toruń 1999 - redakcja
 22. Polskie Państwo Podziemne na Pomorzu w latach 1939 - 1945, Toruń 1999 - redakcja
 23. Czasy Nowożytne, tom VII Toruń 1999 - redakcja
 24. Modern Times. A periodical on the history of Poland and the world from 15th to 20th century, vol. I, Toruń 2000 - redakcja
2000
 1. Wrzesień 1939. Rozważania alternatywne. Esej historyczny, Warszawa 2000, s. 125.
 2. Forming a New Constitutional Order in Poland in the Years 1944 - 1952, Czasy Nowożytne (Modern Times), Toruń 2000, vol. I, s. 9 - 18.
 3. Prusy Wschodnie w planach PPP 1939 - 1945, Zapiski Historyczne, Toruń 2000 Nr 1, s. 93 - 98.
 4. "To proste : BĘDZIEMY SIĘ BIĆ" czyli czy Gdańsk był warty wojny, Czasy Nowożytne, Toruń 2000, Tom VIII (IX), s. 43 - 62.
 5. Jeszcze o ciągłości prawnej pomiędzy II RP a PRL, Państwo i Prawo, Warszawa 2000 Nr 5, s. 88 - 91.
 6. U źródeł nowoczesności czyli o XI i XII wiecznym przełomie w dziejach prawa w ujęciu M. Bermana, Prawo - Administracja - Kościół, Lublin 2000, Nr 2 - 3, s. 161 - 167.
 7. W sprawie polemiki prof. K. Dunin - Wąsowicza z prof. S. Salmonowiczem czyli jeszcze kilka uwag o Polskim Państwie Podziemnym i ruchu oporu, Czasy Nowożytne, Toruń 2000, Tom IX (X), s. 203 - 208.
 8. Wymiar sprawiedliwości w Toruniu w okresie II Rzeczypospolitej [w:] Toruń jako ośrodek wymiaru sprawiedliwości w dziejach Polski, Toruń 2000, s. 25 - 33.
 9. Sprawa Marbury v. Madison z 1803 r. a kształtowanie zasady sądownictwa konstytucyjnego, Czasopismo Prawno - Historyczne, Poznań 2000,. Tom LII, s. 277 - 287.
 10. PPP a komunistyczny ruch oporu. Uwagi na marginesie pewnej decyzji. Roczniki Nauk Prawnych, Lublin 2000, Tom X, z. 1, s. 1 - 14.
 11. Komisariat Generalny Ziem Nowych w planach Delegatury Rządu RP na Kraj, Czasy Nowożytne, Tom IX(X), s. 211 - 232.
 12. Czasy Nowożytne, tom VIII Toruń 2000 – redakcja.
 13. Czasy Nowożytne, tom IX Toruń 2000 – redakcja.
2001
 1. Wokół genezy PRL. Rozważania historyczno - prawne, Toruń 2001, s. 126.
 2. Historia administracji, Warszawa 2001, s. 311.
 3. Historia ustrojów państwowych, [G. Górski, S. Salmonowicz], Warszawa 2001, s. 718
 4. Common law w epoce wielkich kodyfikacji prawa. Przyczynek do roli i miejsca kodyfikacji w dziejach dziewiętnastowiecznej Europy i Ameryki Północnej, Prawo - Administracja - Kościół, Lublin 2001 Nr 5, s. 33 - 41.
 5. Czym był PRL ? Uwagi na marginesie książki "Wojna domowa czy nowa okupacja ? Polska po 1944 roku.", Palestra, Warszawa 2001 Nr 3-4, s. 174 -179.
 6. Czy PRL był kontynuacją II RP ? Uwagi na marginesie książki A. Lityńskiego "O prawie i sądach w początkach Polski Ludowej", [w:] Polski system prawny. (Tradycja - zagrożenia - kierunki rozwoju). Lublin 2001, s. 16 - 25
 7. Akt 5 listopada w perspektywie historyczno prawnej, Historia Integra. Księga pamiątkowa ofiarowana S. Salmonowiczowi w 70-lecie urodzin, Toruń 2001, s. 357 - 368.
 8. Królestwo Polskie i PRL w perspektywie historyczno - prawnej, Roczniki Nauk Prawnych, Lublin 2001, Tom XI, z. 1, s. 35 - 45.
 9. Państwo - prawo - kościół na przełomie pierwszego i drugiego Tysiąclecia [w:] Przez tysiąclecia : państwo - prawo - jednostka. Tom III, Katowice 2001, s. 57 - 62.
 10. Polskie Państwo Podziemne na tle ogólnopolskim, [w:] Losy Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski", Gdańsk 2001, s. 13 - 20.
 11. Dylemat zdrady. Wokół książki R. Nazarewicza "Armii Ludowej dylematy i dramaty", Czasy Nowożytne, Toruń 2001, Tom X(XI), s. 189 - 198.
 12. U źródeł ustroju PRL. Uwagi na marginesie książki M. Kallasa i A. Lityńskiego "Ustrój i prawo Polski Ludowej", Prawo - Administracja - Kościół, Lublin 2001 Nr 4, s. 235 – 249
 13. Czasy Nowożytne, tom X Toruń 2001 – redakcja.
 14. Law in History, vol. I. Evolution of the Judicial Law in 19th Century, Lublin 2001 – redakcja.
 15. Czasy Nowożytne, tom XI Toruń 2001- redakcja.
2002
 1. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych. Od powstania do Wojny Secesyjnej, Toruń 2002, s. 167.
 2. The Polish Underground State and The European Resistance Movement in the years from 1939 to 1945, Review of Comparative Law, Lublin 2002, vol. 7, 11 - 26,
 3. "Zkrwawić nieprzyjaciela ...zyskać czas". Wokół polskich przygotowań do wojny 1939 r., [w:] Religia - Edukacja - Kultura. Księga pamiątkowa dedykowana prof. Stanisławowi Litakowi, Lublin 2002, s. 723 - 742,
 4. Wokół problemów periodyzacji historii ustroju Polski. Uwagi dyskusyjne, Czasy Nowożytne 2002, Tom XII (XIII), s. 21 - 32.
 5. Wprowadzenie [w:] Polska - Ruś - Ukraina - Jedenaście wieków sąsiedztwa, Lublin - Lwów 2002, s. 7 - 10.
 6. Wstęp. [w:] Struktury terenowe Delegatury Rządu RP na Kraj, Toruń 2002, s. 7 - 8,
 7. Podstawy funkcjonowania aparatu terenowego Delegatury Rządu RP na Kraj, [w:] Struktury terenowe Delegatury Rządu RP na Kraj, Toruń 2002, s. 53 - 65,
 8. Sąd Najwyższy USA pod prezesurą J. Marshalla 1801 - 1835, Roczniki Nauk Prawnych, Lublin 2002, Tom XI, z. 1, s. 279 - 294,
 9. Czy III RP jest demokratycznym państwem prawa ?, [w:] Ius et Lex. Księga jubileuszowa ku czci prof. A. Strzembosza, Lublin 2002, s. 723 - 742,
 10. Rola Sądu Najwyższego USA w kształtowaniu amerykańskiego ustroju konstytucyjnego w latach 1790-1801, Czasopismo Prawno - Historyczne, Poznań 2002 z. 2, s. 185 - 196,
 11. Recenzja : Starożytne kodyfikacje prawa, Lublin 2000, Czasopismo Prawno - Historyczne, Poznań 2002, Tom LIV z. 1, s. 443-445,
 12. Sprawa D. Scotta. Przyczynek do dziejów amerykańskiego konstytucjonalizmu, Czasy Nowożytne, Toruń 2002, Tom XIII, s. 137 - 149,
 13. O dyskusję nad prawidłowością mechanizmów ustrojowych Konstytucji RP z 1997 r., Prawo - Administracja - Kościół, Lublin 2002 Nr 2 - 3, s. 7 -16, [współautor St. Salmonowicz]
 14. Polska - Ruś - Ukraina. Jedenaście wieków sąsiedztwa. Lublin 2002, s. 157 – redakcja.
 15. The Review of Comparative Law, vol. 7, Lublin 2002 – redakcja.
 16. Czasy Nowożytne, tom XII Toruń 2002 – redakcja.
 17. Struktury terenowe Delegatury Rządu RP na Kraj, Toruń 2002 – redakcja.
 18. Czasy Nowożytne, tom XIII Toruń 2002 – redakcja.
2003
 1. Konstytucja cesarstwa Japonii z 1889 r., Roczniki Nauk Prawnych Lublin 2003, Tom XIII z. 1, s. 43 - 52,
 2. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych pod prezesurą Rogera B. Taneya (1837 - 1864), CPH Poznań 2003 Tom LV z. 1, s. 243 - 259,
 3. Kilka uwag o pewnej recenzji, CPH Poznań 2003 Tom LV z. 1, s. 427 - 440,
 4. Polish Kingdom (1815 - 1830) and "People's" Republic of Poland (1944-1989) in the scape of legal history, RCL Lublin 2003, vol. 8, s. 221 - 230,
 5. O chorobie państwa polskiego słów kilka. Znaki Nowych Czasów, Warszawa 2003, Nr 3, s. 43 - 48.
 6. Podstawy amerykańskiego sądownictwa federalnego - Judiciary Act 1791, Problemy dzierżawotworzenia i zahisty praw ludiny w Ukraini. Materiały IX regionalnoj naukowo - prakticznoj konferencji, Lviv 2003, s. 67 - 70,
 7. Chrześcijańska Wspólnota Europejska w Średniowieczu, Znaki Nowych Czasów, Warszawa 2003, Nr 4, s. 102 - 106,
 8. Konstytucji kwietniowej blaski i cienie w ujęciu Władysława Rostockiego. Artykuł recenzyjny., Czasy Nowożytne, Toruń 2003, Tom XIV, s. 209 - 221.
 9. Metoda Johnsona. Demokratyczny przełom czyli o przemianach prawa wyborczego w USA i Wielkiej Brytanii w XIX wieku. Znaki Nowych Czasów, Warszawa 2003, Nr 5 - 6, s. 181- 187.
 10. Ewolucja struktur administracji centralnej II RP. Prawo – Administracja - Kościół, Lublin 2003 Nr 3 (14), s. 113 – 120.
 11. Przywróćmy instytucję sędziów śledczych. Znaki Nowych Czasów, Warszawa 2003 Nr 7, s. 61 – 64.
 12. Prof. Władysław Rostocki – historyk i prawnik, Prawo – Administracja – Kościół, Lublin, 2003 Nr 4, s. 9 – 13.
 13. Professor Władysław Rostocki – A Historian and Lawyer, Prawo – Administracja – Kościół, Lublin, 2003 Nr 4, s. 15 – 19.
 14. Czy PRL był tożsamy z II RP ? Jeszcze kilka uwag o tożsamości i ciągłości prawnomiędzynarodowej Polski, Prawo – Administracja – Kościół, Lublin, 2003 Nr 4, s. 221- 230.
 15. Czasy Nowożytne, tom XIV Toruń 2003 – redakcja.
 16. The Review of Comparative Law, vol. 8, Lublin 2003 – redakcja.
 17. Czasy Nowożytne, tom XV, Toruń 2003 – redakcja.
2004
 1. Wokół genezy PRL. Rozważania historyczno - prawne. Wydanie II, Lublin 2004, s. 160.
 2. Europejska Republica Christiana od końca X do końca XIII wieku, [w:] Problemy dzierżawotworzenia i zahisty praw ludiny w Ukraini. Materiały X regionalnoj naukowo - prakticznoj konferencji, Lviv 2004, s. 75 –78.
 3. Jak sprywatyzowano "Polskę ludową" w ujęciu M. Łoś i A. Zybertowicza. Artykuł recenzyjny. Znaki Nowych Czasów, Warszawa 2004 Nr 8/9 , s. 135 – 138.
 4. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych w okresie Wojny Secesyjnej i Rekonstrukcji, Roczniki Nauk Prawnych, Lublin 2004, Tom XIV, z. 1, s. 59 – 78.
 5. Uwagi o federalnym charakterze państwa polsko – litewskiego w XVI – XVIII w., Czasy Nowożytne, Lublin 2004, Tom XVI, s. 57 - 77.
 6. Pełna reprezentacja czy stabilny rząd. Znaki Nowych Czasów, Warszawa 2004 Nr 10, s. 51 - 54.
 7. Gdańsk w pracach WAZN, Zapiski Historyczne Toruń 2004 Nr 2-3, s. 139 - 168.
 8. Polskie Państwo Podziemne, Znaki Nowych Czasów, Warszawa 2004 Nr 12/13, s. 105 - 108.
 9. Podstawy ustrojowe PRL (1944 – 1947), Palestra, Warszawa 2004 Nr 9 - 10, s. 126 - 134.
 10. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych w latach 1910-1931, Czasy Nowożytne, Lublin 2004, Tom XVII, s. 31 - 44.
 11. Czasy Nowożytne, tom XVI, Lublin 2004 – redakcja.
 12. The Review of Comparative Law, vol. 9, Lublin 2004 – redakcja.
 13. Czasy Nowożytne, tom XVII, Lublin 2004 – redakcja.
2005
 1. Na szlaku Chrobrego. W 60-tą rocznicę powrotu do Polski ziem zachodnich i północnych o pracach nad ich przejęciem w ramach Polskiego Państwa Podziemnego. Lublin 2005, s. 194.
 2. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych na przełomie XIX i XX wieku, Roczniki Nauk Prawnych Lublin 2005, Tom XV, z. 1, s. 51 - 83,
 3. Tworzenie podstaw ustrojowych PRL, Czasy Nowożytne, Lublin 2005, Tom XVIII/XIX, s. 17 – 25.
 4. Czasy Nowożytne, tom XVIII/XIX, Lublin 2005 – redakcja.
2006
 1. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych do roku 1930, Lublin 2006, s. 304
 2. Kryzysy wyborcze w Polsce i w Stanach Zjednoczonych a rola Sądu Najwyższego. [w:] Hominum causa omne ius constitutum est. Księga jubileuszowa ku czci prof. A. Grześkowiak, Lublin 2006, s. 381 – 390.
 3. Wstęp [w:] Cuius regio eius religio. Wokół problematyki stosunków państwo – kościół. Tom I, Lublin 2006, s. 5 -7.
 4. Cuius regio eius religio. Wokół problematyki stosunków państwo – kościół. Tom I, Lublin 2006 – redakcja, s.456.
2007
 1. Polonia Restituta. Ustrój państwa polskiego w XX wieku. Lublin 2007, s. 250.
2008
 1. Ignacego Czumy rozważania o potrzebie moralnych podstaw ustroju. W związku z publikacją wyboru pism Prof. Ignacego Czumy. Studia Prawnicze KUL, Lublin 2008 Nr 2 (34), s. 111 – 117.
 2. Cuius regio eius religio. Wokół problematyki stosunków państwo – kościół. Tom II, Lublin 2006 – redakcja, s.530.
2009
 1. Ecclesia vivit lege Romana? Wokół książki ks. Prof. Antoniego Dębińskiego. Gaudium in litteris. Księga Jubileuszowa ku czci Księdza Arcybiskupa Profesora Stanisława Wielgusa, Lublin 2009.
 2. Insular Cases. Wokół niektórych problemów stosowania prawa amerykańskiego poza granicami Stanów Zjednoczonych. [w:] Państwo, prawo, społeczeństwo w dziejach Europy Środkowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Ciągwie - Katowice 2009.
 3. Historia ustrojów państw, Toruń 2009, s. 315
2010
 1. Rzeczpospolita polsko – litewska. Historia pierwszej monarchii konstytucyjnej. Toruń 2010, s. 185 – monografia.
 2. PRL zdelegalizowany ? Na marginesie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przedwojennych obligacji skarbowych [ w:] O prawie i jego dziejach ksiąg dwie. Studia ofiarowane Prof. Adamowi Lityńskiemu w 45-lecie pracy naukowej i 80-lecie urodzin, Białystok – Katowice 2010, s. 947 – 955
 3. Czy Sąd Najwyższy ma prawo się mylić czyli o pożytkach płynących ze studiów nad historią prawa [W:] Vetera novis augere. Studia i prace dedykowane Profesorowi Wacławowi Uruszczakowi, red. S. Grodziski, D. Malec, A. Karabowicz, M. Stus, tom 1-2, Kraków 2010, s. 295 - 300.
2011
 1. Struktura władz cywilnych Polskiego Państwa Podziemnego [W:] Administracja Polskiego Państwa Podziemnego i jej funkcje w okresie Powstania Warszawskiego, Warszawa 2011, s. 47 – 51.
2012
 1. The Polish Underground State 1939 – 1945. Lublin 2012, s. 219 – monografia.
2014
 1. Foreword [w:] Law And Administration in Post-Soviet Europe, Vol. 1, De Gruyter Publications on – line 2014, p. 4.
 2. Constitutional changes in Poland between 1989 and 1997 [w:] Law And Administration in Post-Soviet Europe, Vol. 1, De Gruyter Publications on – line 2014, p. 5 – 15.
 3. Foreword [w:] Poland – Germany – Russia. 1000 Years of Confrontation and Cooperation, Vol. 1, De Gruyter Publications on – line, 2014, p. 4.
 4. Political foundations of the communist Poland 1944 – 1945 [w:] Poland – Germany – Russia. 1000 Years of Confrontation and Cooperation, Vol. 1, De Gruyter Publications on – line, 2014, p. 5 – 11.
 5. Poland – Germany – Russia. 1000 Years of Confrontation and Cooperation, Vol. 1, De Gruyter Publications on – line, 2014 – redakcja wydawnictwa zbiorowego.
 6. Law And Administration in Post-Soviet Europe, Vol. 1, De Gruyter Publications on – line 2014 – redakcja wydawnictwa zbiorowego.
 7. Wrzesień 1939. Nowe spojrzenie. Toruń 2014, s. 271 - monografia.
2015
 1. Poland – Germany – Russia. 1000 Years of Confrontation and Cooperation, Vol. 2, De Gruyter Publications on – line, 2015 – redakcja wydawnictwa zbiorowego.
 2. Law And Administration in Post-Soviet Europe, Vol. 2, De Gruyter Publications on – line 2015 – redakcja wydawnictwa zbiorowego.
 3. Prawne aspekty włączenia ziem Rzeczypospolitej Polskiej do Rzeszy Niemieckiej i do Związku Sowieckiego w 1939 roku, [w:] Polska 1939-1945. Obszary inkorporowane do Rzeszy, generalne Gubernatorstwo oraz ziemie wcielone do Związku Radzieckiego. Podobieństwa i różnice. Toruń 2015, s. 97 – 104.
 4. Poland – Germany – Russia. 1000 Years of Confrontation and Cooperation, Vol. 3, De Gruyter Publications on – line, 2015 – redakcja wydawnictwa zbiorowego.
 5. Law And Administration in Post-Soviet Europe, Vol. 3, De Gruyter Publications on – line 2015 – redakcja wydawnictwa zbiorowego.
2016
 1. Poland – Germany – Russia. 1000 Years of Confrontation and Cooperation, Vol. 3, De Gruyter Publications on – line, 2016 – redakcja wydawnictwa zbiorowego.
 2. Law And Administration in Post-Soviet Europe, Vol. 4, De Gruyter Publications on – line 2016 – redakcja wydawnictwa zbiorowego.
 3. Electoral crises in Poland and in the United States and the role of Supreme Courts, [w:] Law And Administration in Post-Soviet Europe, Vol. 4, De Gruyter Publications on – line 2016
 4. Skutki zamachu majowego dla modelu zarządzania Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej [w:] Józef Piłsudski. Człowiek - Żołnierz – Polityk. Toruń 2016, s. 95 – 103.
2017
 1. Prawnomiędzynarodowe uwarunkowania Aktu 5 listopada [w:] Akt 5 listopada 1916 roku i jego konsekwencje dla Polski i Europy, red. nauk. J. Kłaczkow, K. Kania, Z. Girzyński, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, ss. 421 – 429.
 2. Opinia w sprawie konsekwencji blokowania obrad Sejmu oraz przywrócenia porządku na sali obrad. Przegląd Sejmowy Nr 1 (138)/2017, s. 217 – 222.
 3. Upublicznienie dzienników urzędowych wydanych przez władze Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie w latach 1939–1990 w kontekście obowiązującego porządku prawnego, z uwzględnieniem m.in. Konstytucji kwietniowej, Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Nr 2 (54)/2017, Rok XIV, s. 251 – 259.
 4. Rzeczpospolita polsko – litewska. Historia pierwszej monarchii konstytucyjnej, Jagiellońskie Wydawnictwo Naukowe, Toruń 2017 (wydanie II uzupełnione), s. 168 – dostępne w wersji on-line : http://kj.edu.pl/wp-content/uploads/2017/04/rzecz_polsko_litewska_publikacja.pdf
 5. Wrzesień 1939. Nowe spojrzenie. Jagiellońskie Wydawnictwo Naukowe, Toruń 2017 (wydanie II uzupełnione), s. 291 – dostępne w wersji on – line: http://kj.edu.pl/wp-content/uploads/2017/04/wrzesien_39_publikacja.pdf
 6. Historia ustrojów państw. Jagiellońskie Wydawnictwo Naukowe, Toruń 2017 (wydanie II uzupełnione), s. 399 – dostępne w wersji on – line: http://kj.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/historia_ustrojow_publikacja.pdf